hh

ลวดตาข่ายเชื่อม

  • WELDED WIRE MESH

    ตาข่ายลวดเชื่อม

    ตะแกรงลวดเชื่อมสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือม้วนตะแกรงลวดเชื่อมและแผ่นตะแกรงลวดเชื่อม

    ภายในประเภทการเคลือบผิวที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทคือลวดตาข่ายสังกะสีไฟฟ้า, ลวดตาข่ายสังกะสีแบบจุ่มร้อนและลวดตาข่ายเคลือบพีวีซี

    นอกจากนี้ยังมีการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าก่อนการเชื่อมการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนก่อนการเชื่อมการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหลังการเชื่อมและการเคลือบพีวีซีหลังการเชื่อม